Trang bị Kiếm Ác Xà

Giá:2,600 vàng

55 Sức mạnh Công kích
12 Sát Lực

  • Phá Khiên: Gây sát thương lên kẻ địch giảm thiểu lượng lá chắn chúng nhận được đi (50% | 35% đối với Tướng Đánh xa) trong 3 giây. Khi gây sát thương lên một tướng chưa bị tác động bởi Phá Khiên, giảm tất cả lá chắn hiện có của chúng đi (50% | 35% đối với Tướng Đánh xa).

    Không gây thêm sát thương lên mục tiêu có lá chắn chỉ chặn sát thương phép.
    Trang bị có sự khác nhau khi được sử dụng bởi tướng cận chiến và tướng đánh xa.