Trang bị Găng Xích Thù Hận

Giá:2,500 vàng

650 Máu
20 Điểm hồi Kỹ năng

Kích hoạt - Thề Nguyện: Chọn một Kẻ Thù và bắt đầu tích tụ Tử Thù (hồi lại sau 90 giây).

  • Không Đội Trời Chung: Nhận tối đa 30% giảm sát thương từ Kẻ Thù của bản thân, 1% mỗi cộng dồn Tử Thù. Bạn nhận thêm cộng dồn theo thời gian, và đạt tối đa cộng dồn sau 60 giây.
  • Phục Hận: Ở tối đa cộng dồn, Kẻ Thù bị giảm 20% Kháng Hiệu Ứng khi ở gần bạn.

    Kỹ năng kích hoạt có thể được sử dụng khi chết và ở bất kì đâu trên bản đồ. Cộng dồn sẽ bị mất hết nếu như chọn một mục tiêu mới. Không thể kích hoạt trong vòng 15 giây khi đang trong giao tranh với tướng.

    "Nàng thề sẽ hiến tế mạng sống của mình vì sự hủy diệt của hắn. Chiếc găng tay đã nghe."