Trang bị Kiếm Muramasa | Hội Quán Cao Thủ

Kiếm Muramasa

Giá:2020

+75 Công vật lý

+10% Giảm hồi chiêu

[+45% Xuyên giáp] - Nội tại duy nhất