Trang bị Thương đấu sĩ

Giá:830 vàng

+50 Công vật lý

+60 xuyên giáp - Nội tại duy nhất

Nâng cấp từ Thương đấu sĩ