Trang bị Kiếm Muramasa

Giá:2,020 vàng

+75 Công vật lý

+10% Giảm hồi chiêu

[+45% Xuyên giáp] - Nội tại duy nhất