Trang bị Huyết trượng | Hội Quán Cao Thủ

Huyết trượng

Giá:1190

+90 Công phép

(+15%) Hút máu phép - Nội tại duy nhất

Nâng cấp từ Huyết trượng