Trang bị Quyền trượng Rhea

Giá:2,220 vàng

+140 Công phép

+10% Giảm hồi chiêu

[ Khiên sinh mệnh] - Nội tại duy nhất: Khi lượng máu thấp hơn 40%, nhận được một lá chắn trong 4 giây giúp hấp thụ (450 + cấp tướng * 50) (+40% Công phép cộng thêm) sát thương; 75 giây hồi chiêu

Nội tại duy nhất: +25% Hút máu phép