Trang bị Huyết trượng

Giá:1,190 vàng

+90 Công phép

(+15%) Hút máu phép - Nội tại duy nhất

Nâng cấp từ Huyết trượng