Trang bị Xuyên tâm lệnh | Hội Quán Cao Thủ

Xuyên tâm lệnh

Giá:1980

+120 công phép

+10% Giảm hồi chiêu

+500 Máu

Nội tại duy nhất: [Diệt thần] +150 Xuyên giáp phép