Trang bị Xuyên tâm lệnh

Giá:1,980 vàng

+120 công phép

+10% Giảm hồi chiêu

+500 Máu

Nội tại duy nhất: [Diệt thần] +150 Xuyên giáp phép