Trang bị Gươm hiền triết | Hội Quán Cao Thủ

Gươm hiền triết

Giá:2100

+140 Công phép

+1050 Máu

[Kết giới] - Nội tại duy nhất: Giảm (75 + Cấp tướng * 5) Giáp phép của kẻ địch trong phạm vi 8m