Trang bị Giáp chân

Giá:900 vàng

+ 1000 Máu tối đa