Trang bị Phù chú trường sinh

Giá:1,980 vàng

+1700 Máu

+100 Hồi máu/5s

[Trường sinh] [Huyết thống] - Nội tại duy nhất

Tái Sinh: Hiệu ứng hồi máu được gia tăng thêm 20% - Nội tại duy nhất

Trường sinh: Tăng máu tối đa thêm 10% - Nội tại duy nhất