Trang bị Bùa sức mạnh

Giá:140 vàng

+ 30 Hồi máu/5s