Trang bị Dây chuyền hồng ngọc

Giá:540 vàng

+ 600 Máu tối đa