Trang bị Giáp thống khổ

Giá:1,940 vàng

+300 Giáp

+1200 máu

[Phản pháo] - Nội tại duy nhất: Phản lại 15% sát thương vật lý từ mọi nguồn đã gánh chịu thành sát thương phép về các mục tiêu (sát thương phản là sát thương chưa giảm trừ)