Trang bị Khiên thất truyền

Giá:2,100 vàng

+360 Giáp

+1200 máu

[Trói Buộc Tinh Thần] - Nội tại duy nhất: Giảm tốc đánh của kẻ địch lân cận đi 30%