Trang bị Giáp cuồng nộ

Giá:1,900 vàng

+ 200 Giáp

+ 1200 Máu tối đa

Điên cuồng: Sau khi chịu sát thương, gia tăng tốc chạy và sát thương gây ra thêm 2%, hiệu ứng có thể cộng dồn 5 lần - Nội tại duy nhất