Trang bị Giáp hiệp sĩ | Hội Quán Cao Thủ

Giáp hiệp sĩ

Giá:730

+ 210 Giáp

Lính gác: Nếu tướng chịu sát thương, giảm 30% tốc đánh của những đối thủ đã ra đòn đánh - Nội tại duy nhất

Nâng cấp từ Giáp hiệp sĩ