Kỹ năng Phong Lôi Thương

Vị trí:Chiêu 2

Hồi chiêu:

Xin Zhao dùng thương chém ra trước mặt, sau đó đâm tới, làm chậm kẻ địch bị trúng đòn.