Kỹ năng Can Trường

Vị trí:Chiêu 3

Hồi chiêu:

Xin Zhao xông vào một kẻ địch, gây sát thương lên tất cả kẻ địch gần đó và thoáng làm chậm chúng.