Kỹ năng Quyền Năng Ma Thuật

Vị trí:Nội tại

Nội tại: Khi máu của Thane dưới 30%, hắn có thể hồi lại 24% máu tối đa của mình và nhận 25% miễn thương trong 4 giây