Kỹ năng Tung Cánh

Vị trí:Nội tại

Nội tại: Khi tung kĩ năng trúng đích, tốc chạy của cô sẽ được tăng 25% trong 2s