Kỹ năng Bền Bỉ

Vị trí:Nội tại

Nội tại: Mỗi 3% máu tối đa tổn thất kích hoạt 1% miễn nhiễm sát thương