Kỹ năng Đại Dương Sâu Thẳm

Vị trí:Nội tại

Nội tại: Mỗi khi tung Thủy Triều sẽ giúp Chaugnar hóa giải tất cả hiệu ứng khống chế, đồng thời tăng 10% miễn thương và 20% tốc chạy trong 2 giây.