Kỹ năng Nước Xoáy

Vị trí:Chiêu 2

Hồi chiêu:3.5 giây

Tiêu thụ:45 năng lượng

Chaugnar rung động cả cơ thể gây 275/325/375/425/475/525 (+0.35 công phép) sát thương phép lên tất cả kẻ địch lân cận, đồng thời giảm 1 giây hồi chiêu Thủy triều và cường hóa sát thương của đòn Nước xoáy kế tiếp thêm 30%, cộng dồn tối đa 2 lần.