Kỹ năng Đại Địa Chấn

Vị trí:Chiêu 3

Hồi chiêu:40/35/30 giây

Tiêu thụ:150 năng lượng

Toro dậm 3 lần lên mặt đất. Hai đợt đầu gây 150/200/250 (+0.75 Công vật lý) sát thương vật lý. Đợt một làm chậm 30% tốc chạy của kẻ địch trúng chiêu trong 1 giây, đợt hai làm chậm 50% trong 1 giây. Đợt thứ ba khiến các kẻ địch trong tầm ảnh hưởng bị hất văng và chịu 300 (+1.5 Công vật lý) sát thương vật lý.