Kỹ năng Càn Quét

Vị trí:Chiêu 1

Hồi chiêu:4 giây

Tiêu thụ:60/65/70/75/80/85 năng lượng

Grakk như hóa thành động không đáy, hút tất cả kẻ địch lân cận vào cạnh bên, gây 150/180/210/240/270/300 (+0.5 công phép) sát thương phép và làm chậm 30% tốc chạy của những kẻ địch trúng chiêu. Các nạn nhân lân cận Grakk sẽ chịu gấp đôi sát thương và hiệu ứng làm chậm.