Kỹ năng Truy Nã

Vị trí:Nội tại

Nội tại: Tiến đến gần tướng địch sẽ giúp tăng 20% tốc chạy.