Kỹ năng Sao Trời

Vị trí:Nội tại

Nội tại: Tăng 8% công vật lý khi có tướng đồng minh xung quanh.