Kỹ năng Ưng Nhãn

Vị trí:Chiêu 1

Hồi chiêu:8 giây

Tiêu thụ:65/70/75/80/85/90 năng lượng

Nội tại: Các đòn đánh thường làm chậm 6% tốc chạy, cộng dồn tối đa 5 lần.

 

Kích hoạt: Tăng mạnh tầm đánh, và 30/32/34/36/38/40% tốc đánh. Các đòn đánh thường được cường hóa bởi sức mạnh bóng tối, gây 40/48/56/64/72/80(+0.55 Công vật lý)sát thương phép và sát thương vật lý tương đương. Đồng thời đòn đánh thường sẽ gây 2 cộng dồn làm chậm.