Phù hiệu Mật ngữ

Nhánh: Thành khởi nguyên

Phép bổ trợ của bạn được giảm 15% thời gian hồi chiêu