Phù hiệu Uy áp

Nhánh: Thành khởi nguyên

Sau khi tung chiêu hoặc đòn đánh thường vào lính, nếu máu lính dưới 200 sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức