Phù hiệu trong Liên Quân Mobile Uy áp | https://hoiquancaothu.com

Phù hiệu Uy áp

Nhánh Thành khởi nguyên

Sau khi tung chiêu hoặc đòn đánh thường vào lính, nếu máu lính dưới 200 sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức