Phù hiệu trong Liên Quân Mobile Chuyển sinh | https://hoiquancaothu.com

Phù hiệu Chuyển sinh

Nhánh Thành khởi nguyên

Sau khi tử vong sẽ nhận được phù hiệu: "Hồi sinh". Sau khi sử dụng sẽ hồi sinh trong tế đàn. "Hồi sinh" càng về sau sẽ càng tăng thêm thời gian hồi chiêu. Thời gian hồi chiêu: 100 / 310 giây. Tối đa dùng 3 lần / trận