Trang bị Cuốc Lửa | Hội Quán Cao Thủ

Cuốc Lửa

Vị trí: Nội tại

Mỗi 50 máu tối đa Roxie có, cô được tăng thêm 1 công phép

Đòn đánh thường thứ ba lên kẻ địch sẽ giúp Roxie hồi 8% năng lượng tối đa, và đánh dấu Cuốc lửa lên nạn nhân trong 5 giây

Kỹ năng khác của Roxie