Trang bị Bùng Nổ | Hội Quán Cao Thủ

Bùng Nổ

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 10/9.6/9.2/8.8/8.4/8 giây giây

Tiêu thụ: 50/55/60/65/70/75 năng lượng

 

Celia tăng 80% tốc chạy trong 2 giây (giảm dần theo thời gian) đồng thời có thể hủy trạng thái pháo giàn.

Nội tại: Tăng 60/66/72/78/84/90 công vật lý