Trang bị Pháo Thần Công | Hội Quán Cao Thủ

Pháo Thần Công

Vị trí: Chiêu 3

Hồi chiêu: 32/28/24 giây

Tiêu thụ: 80/90/100 năng lượng

Celia mở trạng thái pháo giàn trong 15 giây, tăng 180/270/360 giáp và giáp phép nhưng không thể di chuyển. Mỗi đòn bắn thường lên địch trong trung tâm phạm vi gây 350/525/700 (+1.0 công vật lý) sát thương vật lý (đối với địch ở rìa sát thương bị giảm 40%), tổng cộng có thể bắn 7 lần. Kích hoạt lại chiêu sẽ hủy trạng thái pháo giàn.

Kỹ năng khác của Celica