Trang bị Chế Độ Nghiền Nát | Hội Quán Cao Thủ

Chế Độ Nghiền Nát

Vị trí: Chiêu 2

Hồi chiêu: 9 giây

Tiêu thụ: 65/70/75/80/85/90 năng lượng

Omega xông tới những kẻ thù trong phạm vi, gây 330/370/410/450/490/530 (+1.4 công vật lý) sát thương vật lý và làm choáng chúng