Trang bị Tụ Linh Trận | Hội Quán Cao Thủ

Tụ Linh Trận

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 8 giây

Tiêu thụ: 100/110/120/130/140/150 năng lượng

Kahlii tạo ra một vùng đất bị nguyền rủa gây 135/155/175/195/215/235 (+0.3 công phép) sát thương phép mỗi 0.5 giây lên tất cả, đồng thời khiến nạn nhân bị làm chậm 10% tốc chạy trong 2 giây, làm chậm cộng dồn tối đa 5 lần.