Trang bị Bền Bỉ | Hội Quán Cao Thủ

Bền Bỉ

Vị trí: Nội tại

Nội tại: Mỗi 3% máu tối đa tổn thất kích hoạt 1% miễn nhiễm sát thương

Kỹ năng khác của Zephys