Trang bị Búa Tạ | Hội Quán Cao Thủ

Búa Tạ

Vị trí: Chiêu 2

Hồi chiêu: 6 giây

Tiêu thụ: 55/60/65/70/75/80 năng lượng

Ormarr nện búa xuống đất gây 250/300/350/400/450/500 (+0.8 công vật lý) sát thương vật lý và giảm 50% tốc chạy kẻ địch trong 1 giây, mỗi lần trúng mục tiêu sẽ tự cộng cho bản 1 điểm chiến dã, đạt đến 3 lần nếu dùng kỹ năng sẽ gây choáng

Kỹ năng khác của Ormarr