Trang bị Truy Nã | Hội Quán Cao Thủ

Truy Nã

Vị trí: Nội tại

Nội tại: Tiến đến gần tướng địch sẽ giúp tăng 20% tốc chạy.

Kỹ năng khác của Batman