Trang bị Truy Nã | Hội Quán Cao Thủ

Truy Nã

Vị trí: Nội tại

Nội tại: Tiến đến gần tướng địch sẽ giúp tăng 20% tốc chạy.

Các kỹ năng khác của Batman

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile