Trang bị Loạn Trảm | Hội Quán Cao Thủ

Loạn Trảm

Vị trí: Chiêu 3

Hồi chiêu: 12/11/10 giây

Tiêu thụ: 0 năng lượng

Ryoma đâm kiếm liên tục 4 lần, mỗi đợt gây 130/180/230 (+0.7 Công vật lý) sát thương vật lý. Mỗi cú đâm trúng tướng địch giúp Ryoma hồi 70/100/130 (+0.35 Công vật lý) máu. Đâm nhiều tướng địch không khiến máu hồi nhiều hơn. (Chiêu thức gây nửa hiệu lực với các đơn vị không phải tướng).