Trang bị Sao Trời | Hội Quán Cao Thủ

Sao Trời

Vị trí: Nội tại

Nội tại: Tăng 8% công vật lý khi có tướng đồng minh xung quanh.

Kỹ năng khác của Tel'Annas