Trang bị Sao Trời | Hội Quán Cao Thủ

Sao Trời

Vị trí: Nội tại

Nội tại: Tăng 8% công vật lý khi có tướng đồng minh xung quanh.

Các kỹ năng khác của Tel'Annas

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile