Trang bị Quỷ Kiếm

Giá:1,740 vàng

+100 Công vật lý

+25% Hút máu