Trang bị Phượng hoàng lệ

Giá:600 vàng

+60 Công phép

Tưởng thưởng anh hùng: Khi tướng lên cấp, hồi phục 20% lượng máu và năng lượng trong 3 giây - Nội tại duy nhất

Nâng cấp từ Phượng hoàng lệ