Trang bị Dây chuyền ma thuật

Giá:120 vàng

+10 Hồi năng lượng/5s

Nâng cấp từ Dây chuyền ma thuật