Trang bị Sách cổ

Giá:540 vàng

+80 Công phép

+20 Hồi năng lượng / 5s