Trang bị Mặt nạ Berith

Giá:2,120 vàng

+140 Công phép

+225 Giáp

+10% Giảm hồi chiêu

[Thống khổ] - Nội tại duy nhất

Thống khổ: gây thêm sát thương phép tương đương với 3% máu hiện tại của mục tiêu mỗi giây, kéo dài trong 3 giây (sát thương lên Quái Rừng tối đa: 80) - Nội tại duy nhất